معماری
خانه / نتیجه‌ها 2016

نتیجه‌ها 2016

 جدول نتایج درخواست ویزای دانشجویی ( استادی پرمیت)  

Pass requestUpdatesAskBiometricSubmitMajor University NameNo.
21Nov 8Sep, 9Sep, 14Sep, 20Sep, 14Oct8Sep14Sep7SepMechanical EngUBCMMZ1
21Nov19Sep, 30Sep, 5Oct, 15Oct19Sep29Sep18SepComputer ScienceMemorialHoda2
21Nov28Sep, 1Oct, 26Oct27Sep27Sep22SepCivil EnguOttawaAndi3
22Nov24Sep, 30Sep, 6Oct, 12Oct, 1Nov27Sep27Sep23SepChemical EngUSASKFatemeh4
21Nov27Sep, 30Sep, 5Oct, 7Oct, 14Oct28Sep4Oct27SepMaterials EngQueen'sAida5
22NovLast 21Oct5Oct6Oct4OctComputer ScienceAlbertaSJ6
29Nov 3Oct, 5Oct, 6Oct, 1Nov, 3Nov4Oct4Oct2OctElectronics and Computer EngAlbertaMuhammed7
29Nov18Oct , 19Oct ,26Oct, 2Nov19Oct18Oct15OctMathematics EducationWesternAbedi8
29Nov3Oct, 4Oct, 11Oct, 21Oct, 25Oct, 9Nov3Oct20Oct2OctElectrical EnguOttawaHouman9
29Nov11Oct, 12Oct, 1Nov, 2Nov, 17Nov10Oct12Oct8OctIndustrial EngETSMohsen10
29Nov24Oct, 27Oct, 1Nov, 11 Nov27Oct26Oct23OctQuality Systems EngConcordiaNima11
29Nov3Jul, 9Jul, 12Jul, 14Jul, 15Jul, 29Oct11Jul8Jul2JulCertificate in BusinessSFUMitra12
29Nov26Sep, 27Sep, 28Sep, 30Sep, 5Oct, 7Oct, 3Nov27Sep4Oct25SepMeng Software EngConcordiaMohammad13
30Nov2Nov, 4Nov, 8Nov, 18Nov2Nov3Nov1NovMAS- Mechanical EngWindsorHamoon14
29Nov31Oct , 3Nov , 9Nov , 10Nov , 19Nov31Oct7Nov30OctMolecular BiologyConcordiaFarzaneh15
30Nov2Nov, 11Nov, 15Nov, 16Nov, 28Sep10Nov27SepComputer ScienceUSASKAEhsan16
30Nov18Oct, 2Nov, 10Nov, 19Nov13Oct13Oct10OctElectrical EngINRSMorteza17
30Nov 18Oct, 20Oct, 25Oct, 26Oct17Oct19Oct17OctMEng Mechanical EngConcordiaErfan18
30Nov28Oct27Oct24OctHuman nutritionMcgillElahe19
29Nov25Oct, 27Oct, 28Oct, 2Nov, 5Nov,15Nov25Oct27Oct24OctAnimal BioSciencesGuelphSharareh20
5Dec12Oct, 14Oct, 18Oct, 20Oct, 8Nov12Oct17Oct11OctChemistryOttawaSaeedk21
7DecNo Update29Nov28Nov22NovBiologyYorkSara22
6Dec25Oct26Oct24OctNeuroscienceMcGillFatemeh23
6DecLast 14Nov8Nov14Nov7NovComputer EngPolymtlFarnoush24
25

قالب وردپرس